kapitalförsäkring | Högre Inkomst Nu
Sep 11

3 olika vägar till bättre ekonomi och rikedom

 
Vad är mest fördelaktigt? Aktie- och fondkonto, kapitalförsäkring eller det nya investeringssparkontot? Jag hjälper dig att välja rätt plattform för ditt sparande. Förhoppningsvis blir du lite klokare efter att ha läst detta och kan ta beslut som ger dig högre avkastning,  mera slantar i plånboken och bättre ekonomi på sikt.

 

Det finns oftast två sidor av ett mynt. Det gäller även de värdepapperskonton som banker och mäklare erbjuder dig som vill börja spara i fonder och aktier. De har alla sina för- och nackdelar, och därför är det viktigt att du själv tänker igenom hur du kommer att lägga upp ditt sparande.

De plattformar som finns att välja på idag är aktie- och fondkonto eller kapitalförsäkring. Till årsskiftet tillkommer regeringens nya investeringssparkonto, ISK.

 

Aktie-och fondkonto

I ett “vanligt” konto skattar du ingenting på värdeökningen av dina aktier och fonder förrän du säljer av dem. Men då får du däremot skatta 30 procent av vinsten.

Använd om: Du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen och du vill ha rösträtt för dina aktier.

Använd inte om: Blotta tanken på krångliga deklarationspapper får dig att rysa och du har tänkt investera i aktier med hög utdelning.

 

Kapitalförsäkring

Här betalar du ingen vinstskatt utan istället en schablonskatt på kring 1 procent (procentsatsen varierar från år till år) av värdet på hela ditt kapital i kapitalförsäkringen.

Använd om: Om du vet med dig att du kommer att köpa och sälja fonder relativt ofta, du vill slippa deklarationskrångel och om du tror att sparandet kommer att växa mer än 3-4 procent per år.

Använd inte om: Du kommer att månadsspara. Efter årsskiftet kommer nämligen insättningar i kapitalförsäkringen att beskattas. Kapitalförsäkring är heller inget bra alternativ om du till övervägande del kommer att spara i produkter med låg risk. Då är risken att avkastningen blir för låg för att skatten ska bli fördelaktig. Spara inte heller i kapitalförsäkring om du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

 

ISK

Investeringssparkontot är den sparform som regeringen kommer att lansera vid årsskiftet. ISK påminner starkt om kapitalförsäkring, men själva försäkringsmomentet har tagits bort. Insättningar på kontot kommer att beskattas. Du står som ägare till aktierna. Läs mer om det nya kontot här.

Använd om: Du vill slippa deklarationskrångel och skatta med en schablonskatt, men ändå vill kunna rösta för dina aktier.

Använd inte om: Du kommer att månadsspara, du vill spara i ränteprodukter och du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

Ställ dig själv frågan vad för typ av sparande du tror att du kommer att ha framöver. Men ingen sparform utesluter dock den andra. Det går utmärkt att ha olika sparplattformar vid sidan av varandra.

Det är nämligen ingen dum idé att dela upp ditt sparande i flera delar, beroende på sparandets syfte. En buffert, där du har pengar du kanske ska använda snart och snabbt vill kunna få i din hand, har du på ett vanligt bankkonto. Månadssparandet har du (efter den 1 januari i år) med fördel på aktie-och fondkontot. För en hyfsat stor klumpsumma som du fritt vill kunna skifta placeringar för väljer du kapitalförsäkring eller ISK.

Källa: placera.nu

Kommentarer: 0 » Etiketter: , , ,
Maj 20

Så fungerar det nya sparkontot egentligen

Investeringssparkonto

För de flesta är den nya sparformen, investeringssparkontot, ISK, bättre än sparande i vanlig depå. Den passar utmärkt för både passiva och aktiva sparare. Den är inte så krånglig som påstås och banken sköter det mesta. Och nej – det sker ingen dubbelbeskattning för vanliga fondsparare.

Den nya sparformen som allmänt kallas investeringssparkonto och som brukar förkortas, ISK, har kommit ett steg närmre att bli verklighet. I mitten av maj lämnades regeringens förslag över till lagrådet, och om allt går enligt plan lanseras den till årsskiftet.

ISK är bara öppet för privatpersoner och man kan investera i de flesta noterade finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad. Det betyder bland annat aktier, fonder, noterade obligationer, börshandlade certifikat och derivat. Man kan även ha kontanter och valutor. Det står dock uttryckligen att onoterade aktier inte är tillåtet. Innehaven är personliga, vilket betyder att spararna kan utöva sin rösträtt på bolagsstämmor.

ISK kommer att erbjudas av banker och värdepappersbolag. Därmed kommer försäkringsbolagen stå utanför. Det finns ingen gräns för vilken kostnad bolagen som erbjuder ISK kan belägga sparformen med. Regeringen hoppas och tror att avgifterna kommer vara mycket låga.

Spararen kommer att kunna placera pengar på kontot, men även föra över befintliga innehav. Men man kan inte föra över obeskattade vinster utan att först skatta av dem med traditionell reavinstskatt, det som nu kallas kapitalvinstskatt.

Den stora skillnaden mellan ISK och vanligt sparande är att en schablonskatt på hela kapitalet ersätter reavinstskatten. Spararna kommer inte att behöva tänka på att redovisa enskilda affärer och betalar inte skatt på vinsterna. Förluster är inte heller avdragsgilla. På så sätt är ISK mycket likt en kapitalförsäkring.

Beräkningarna för att få fram schablonskatten sägs vara bökiga, men så jobbigt är det inte. Det är inte heller något som de enskilda spararna behöver hålla reda på, utan det är banken eller värdepappersbolaget som kommer göra dem.

Beräkningarna görs i en trestegsraket där steg ett görs kvartalsvis för att få fram kapitalunderlaget. Man tar marknadsvärdet på tillgångarna vid början av varje kvartal. I början av april tar man alltså värdet den första januari. Sedan lägger man till de insättningar som gjorts på kontot under kvartalet, januari till mars. Värdetillväxten under det aktuella kvartalet påverkar alltså inte skatten.

Summan av det ingående värdet för kvartalet och insättningarna delas sedan med fyra för att få det kvartalets andel av kapitalunderlaget. Summan av de fyra kvartalens kapitalunderlag utgör det totala kapitalunderlaget.

För vanliga fondsparare blir det således ingen dubbelbeskattning som vi ibland har läst om i media. ISK är också bra för aktiva sparare som köper och säljer fonder och värdepapper för det kapital som de har på sitt ISK-konto.

Däremot kommer de som ofta tar ut och sätter in pengar ur sitt ISK-konto att drabbas, då varje insättning ingår i det kvartalets kapitalunderlag. Anledningen till denna manöver är att finansdepartementet vill omöjliggöra att klipska sparare tömmer sitt konto inför en ny mätperiod för att undvika skatt. Det kan också komma att slå extra hårt mot de som använder belåning, då varje affär som sker med belåning kan komma att klassas som en insättning av de lånade pengarna.

Tillbaka till schablonskatten. Steg två i raketen är att räkna ut schablonintäkten. Det är den som ligger till grund för skatten i steg tre. Schablonintäkten erhålls genom att multiplicera det totala kapitalunderlaget med en räntefaktor. Den består av två delar, dels statslåneräntan den sista november året före, dels 0,75 procentenheter. Idag ligger statslåneräntan på 3 procent, vilket skulle innebära en total räntefaktor på 3,75 procent.

I steg tre tas schablonintäkten upp som inkomst av kapital i självdeklarationen och beskattas med 30 procent som andra kapitalintäkter. En fördel med ISK är att schablonskatten kan dras av mot andra kapitalförluster och räntekostnader.

Ett enkelt räkneexempel på ett helt år: Spararen har 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 3 750 kronor (3,75 procent), skatten blir 30 procent på schablonintäkten, det vill säga 1 125 kronor. Om inga avdrag eller kvittningar görs motsvarar det en skatt på sparbeloppet på drygt 1,1 procent.

Men den viktigaste frågan är självklart om ISK är en bra sparform jämfört med det traditionella sättet med 30-procentig reavinstskatt, respektive kapitalförsäkring. Svaret är ja. Förutsatt att man lyckas få en årlig avkastning på minst 3,5 procent kommer ISK (utan hänsyn till eventuella avgifter hos bankerna) ge mer pengar i plånboken jämfört med det traditionella sparsättet. Jämfört med kapitalförsäkring är det mer eller mindre lika.

Och det var väl det som var meningen från regeringens sida, att uppmuntra långsiktigt sparande och likställa ISK med kapitalförsäkring.

Källa: placera.nu

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,